HIACE

- Hiace Xăng 2.7: 1,131,000,000Đ
- Hiace Dầu 2.5: 1,240,000,000Đ